Moranlość w Islamie

Twoja moralność w islamie

Moralność w islamie nie jest jedynie dodatkiem, ale integralną częścią religii, nierozerwalnie z nią związaną we wszystkich jej aspektach. Moralność w islamie jest bardzo ważna i zajmuje wysoką pozycję. Znajduje to odzwierciedlenie we wszystkich zasadach i regulacjach, a Prorok r został wysłany, by udoskonalić zasday moralne.

Status moralności w islamie

 1. Udoskonalenie moralności to jeden z najważniejszych celów misji Proroka Muḥammada r Allah ﷻ mówi: „To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich, który głosi im Jego znaki, oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości; oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym” (Al Dżumu‘a, 62:2). W wersecie tym Allah ﷻ mówi o jednej z łask, jakimi obdarzył wierzących, mianowicie że posłał On im Swojego Posłańca, Muḥammada r , by nauczał ich Koranu i oczyszczał ich. Oczyszczenie może być osiągnięte jedynie poprzez oczyszczanie serca człowieka z szirku oraz wad takich jak nienawiść i zazdrość, a także oczyszczenie słów i uczynków z wszelkiego rodzaju złych zachowań i przyzwyczajeń. Prorok r powiedział kiedyś: „Ja zostałem posłany, by udoskonalić maniery” (Sunan Al Bajhaqῑ: 21301). Przekaz ten jasno mówi, że jednym z powodów, dla których Prorok r został powołany do swej misji, było wywyższenie i udoskonalenie wartości moralnych jednostki oraz całego społeczeństwa.

 

 1. Moralność jest częścią wiary Kiedy zapytano Proroka r o najlepszych z wierzących, odpowiedział on: „To ci którzy mają najlepszy charakter i maniery” (Sunan At Tirmidῑ: 1162; Sunan Abu Dāłūd: 4682). Allah w odniesieniu do wiary używa arabskiego słowa birr. Mówi On: „Nie jest pobożnością (birr) to, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest ten, kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i w proroków…” (Al Baqara, 2:177). Słowo birr jest terminem o bardzo szerokim znaczeniu, obejmującym wszelkie formy prawości w słowach i czynach. To z tego powodu Prorok r powiedział: „Prawość (birr) to dobre zasady moralne” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 2553). Widać to jasno w wypowiedzi Proroka r : „Wiara (ῑmān) ma ponad sześćdziesiąt odgałęzień. Najwyższą gałęzią jest wyznanie wiary: Lā ilaha illallāh (‘Nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha’), a ostatnią jest usuwanie przeszkód z drogi. I wstydliwość jest odgałęzieniem wiary” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 35).
 1. Moralnośc przejawia się we wszelkiego rodzaju aktach czci Za każdym razem gdy Allah ﷻ nakazuje wierzącym wykonywać jakiś akt czci, zwraca ich uwagę na jego cel moralny lub pozytywny wpływ, jaki wywiera na jednostkę i społeczeństwo. Istnieje tu wiele przykładów, między innymi: Modlitwa: „Odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości” (Al ‘Ankabūt, 29:45). Obowiązkowa jałmużna (zakāt): „Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić” (At Tauba, 9:103). Choć zasadniczo zakāt jest darowizną i ulgą dla potrzebujących, oczyszcza również duszę darczyńcy i udoskonala jego charakter. Post: „O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami ‒ być może wy będziecie bogobojni” (Al Baqara, 2:183). Ten werset jasno pokazuje, że głównym celem postu jest zwiększenie bogobojności, poprzez wykonywanie rozkazów Allaha i unikanie tego, czego zakazał. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek nie porzuci kłamliwej mowy i działań opartych na niej, tego powstrzymywania się od jedzenia i picia Allah nie potrzebuje” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1804). Dlatego jeśli post nie pociąga za sobą zmiany w charakterze poszczącego i w jego postępowaniu wobec innych, nie osiągnął on właściwego celu poszczenia.

 

 1. Wspaniała nagroda, jaką Allah ﷻ przygotował dla tych, którzy przestrzegają zasad moralnych
 • Będzie to najcięższy z uczynków, jakie zostaną umieszczone na wadze uczynków w Dniu Sądu.

Prorok r powiedział: „Nie ma nic cięższego na wadze uczynków [w Dniu Sądu], niż szlachetny charakter. Człowiek o szlachetnym charakterze dostąpi godności osoby, która pości i modli się.” (Sunan At Tirmidῑ: 2003).

 • To najczęstsza przyczyna dostąpienia Raju. Kiedy zapytano Proroka r o przyczynę, z jakiej ludzie najczęściej dostępują Raju, odpowiedział on: „Pobożność i dobre cechy moralne” (Sunan At Tirmidῑ: 2004; Sunan Ibn Mādża: 4246).
 • Ludzie mający dobre zasady moralne będą najbliżej Proroka r w Dniu Zmartwychwstania.

Prorok r powiedział: „Ci, którzy są mi najdrożsi i w Dniu Sądu będą najbliżej mnie to ci, którzy mają najlepsze zasady moralne” (Sunan At Tirmidῑ: 2018).

 • Prorok r zagwarantował dom w najwyższej części Raju tym, którzy mają dobre cechy moralne:

„Gwarantuję dom na obrzeżach Raju tym, którzy porzucą kłótnie, nawet jeśli mają rację; i gwarantuję dom w środkowej części Raju tym, którzy porzucą kłamstwo, nawet kiedy żartują; i gwarantuję dom w najwyższej części Raju tym, którzy mają dobre cechy moralne” (Sunan Abu Dāłūd: 4800).

Dobre maniery to jeden z najlepszych uczynków w oczach Allaha i daje nam poczucie wewnętrznego spełnienia i szczęścia. اً.

Cechy moralności w islamie

Moralność w islamie charakteryzuje się wyjątkowymi cechami odróżniającymi go od innych religii. Oto niektóre z nich:

 1. Moralność nie ogranicza się do szczególnego rodzaju ludzi.

Wszechmogący Allah stworzył ludzi o różnej fizjonomii i kolorze skóry i mówiących w różnych językach. Wszyscy oni są równi w Jego oczach. Nikt nie jest lepszy od drugiego, chyba że w wierze, bogobojności i prawości, zgodnie ze słowami Koranu: „O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was w obliczu Boga to najbardziej bogobojny spośród was!” (Al Hudżurāt, 49:13).

Dobre maniery charakteryzują relacje muzułmanina ze wszystkimi innymi ludźmi, bez rozróżniania pomiędzy bogatym a biednym, szlachcicem a chłopem, czarnym a białym czy Arabem a nie-Arabem.

Traktowanie niemuzułmanów

Allah ﷻ nakazuje nam traktować dobrze każdego bez wyjątku, gdyż sprawiedliwość, dobroć i miłosierdzie to cechy, które muzułmanin wykazuje w swych słowach i czynach zarówno w relacjach z muzułmanami, jak i z niemuzułmanami. Dobre maniery to jeden ze sposobów nawoływania do religii islamu.

Allah ﷻ mówi: „Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych” (Al Mumtaḥina, 60:8).

Allah zabrania nam jedynie brania sobie niewiernych (którzy zwalczają nas z powodu religii) za przyjaciół oraz kochania niewiary i szirku: „Bóg zabrania wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi” (Al Mumtaḥina, 60:9).

 1. Moralność nie ogranicza się tylko do ludzi.

Dobre traktowanie zwierząt

Prorok r wspomniał kiedyś o kobiecie, która zasłużyła sobie na karę w Ogniu Piekielnym z powodu kota, którego uwięziła i pozwoliła mu zdechnąć z głodu, a także o człowieku, któremu wybaczone zostały grzechy, ponieważ napoił spragnionego psa. Prorok r powiedział: „Pewna kobieta poszła do Ognia z powodu kota, którego przywiązała, ani nie dając mu jedzenia, ani nie puszczając go wolno, by jadł gadzinę z ziemi” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 3140; Ṣaḥῑḥ Muslim: 2619).

Powiedział także: „Kiedy pewien mężczyzna szedł drogą, poczuł się bardzo spragniony i znalazł studnię. Nachylił się nad nią, napił się i odszedł. Wtedy zobaczył psa dyszącego i liżącego błoto z powodu ogromnego pragnienia. Mężczyzna powiedział: ‘Ten pies usycha z pragnienia tak samo, jak ja’. Następnie pochylił się ponownie nad studnią, napełnił swojego buta wodą, po czym podał psu, żeby się napił. W podzięce Allah wybaczył mu [jego grzechy]”. Ludzie spytali: „Wysłanniku Allaha! Czy jest dla nas nagroda za pomaganie zwierzętom?” On odpowiedział: „Jest nagroda za pomaganie każdej istocie żyjącej” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 5663; Ṣaḥῑḥ Muslim: 2244).

Ochrona środowiska

Islam poucza nas, byśmy zagospodarowywali ziemię poprzez pracę, rozwój i produkcję oraz budowanie cywilizacji dla ogólnego dobra ludzkości. Jednocześnie nawołuje, by chronić zasoby naturalne oraz powstrzymywać innych przed ich marnowaniem i niszczeniem, aby nie zaszkodzić ani ludziom, ani zwierzętom czy roślinności Islam zabrania szkodliwych działań, sam Allah nie lubi zepsucia, bez względu na to, czego ono dotyczy. Koran głosi: „A Bóg nie lubi zepsucia”

Islam przywiązuje do tego tak wielką wagę, że poucza swych wyznawców, by czynili dobro i polepszali ziemię, nawet w trudnych chwilach. Prorok r powiedział kiedyś: „Jeśli nadejdzie koniec świata podczas gdy mężczyzna trzyma w ręce sadzonkę, niech ją zasadzi przed końcem świata jeśli może” (Musnad Aḥmad: 12981).

 1. Moralność we wszystkich dziedzinach życia.

Rodzina

Islam kładzie nacisk na wagę dobrych manier u wszystkich członków rodziny, jak powiedział Prorok r : „Najlepsi z was to ci, którzy są najlepsi dla swoich żon, a ja jestem najlepszy z was dla swoich żon” (Sunan At Tirmidῑ: 3895).

 • Pomimo bycia najlepszym z ludzi, Prorok Muḥammad r dzielił obowiązki domowe ze swymi żonami i pomagał im w różnych małych i dużych zadaniach, zgodnie ze słowami jednej z jego żon, ‘Ā’iszy ~ : „Zwykł pomagać swoim żonom w pracach domowych” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 5048).
 • Zwykł również żartować ze swoją rodziną. ‘Ā’isza ~ powiedziała: „Towarzyszyłam Prorokowi r podczas pewnej podróży, kiedy byłam młoda i szczupła i niewiele ważyłam. Prorok r poprosił ludzi ‘jedźcie naprzód’ i oni pojechali. Wtedy odwrócił się do mnie i powiedział: ‘Chodź, ścigajmy się’. Ścigałam się z nim i wygrałam. Wówczas tego nie skomentował. Jednak później, gdy przytyłam i zapomniałam o tym wydarzeniu, znów towarzyszyłam mu podczas innej podróży. Prorok r powiedział ludziom ‘jedźcie naprzód’ i oni pojechali. Powiedział: ‘Chodź, ścigajmy się’. Ścigałam się z nim, ale on wygrał. Prorok r zaśmiał się i powiedział: ‘To za tamten raz’” (Musnad Aḥmad: 26277).

Handel

Niekiedy miłość do pieniędzy może zawładnąć człowiekiem i skłonić go do robienia rzeczy zabronionych. Dlatego islam podkreśla konieczność zwalczania tej pokusy, kładąc duży nacisk na zasady moralne. Oto przykłady:

 • Ostrzega sprzedawców dopuszczających się oszustwa przed srogą karą w Dniu Sądu. Allah ﷻ mówi: „Biada oszustom! Tym, którzy kiedy otrzymują, domagają się od ludzi pełnej miary, a kiedy mierzą lub ważą dla nich, to poczyniają się do ich straty” (Al Muṭaffifῑn, 83:1-3).
 • Namawia do uprzejmości i wyrozumiałości podczas handlu. Prorok r powiedział: „Niech Allah zmiłuje się nad człowiekiem, który jest wyrozumiały kiedy kupuje, kiedy sprzedaje i kiedy żąda swej należności” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1970).

Przemysł

Islam radzi pracownikom, by przestrzegali wielu standardów i zasad moralnych między innymi:

 • By wykonywali swą pracę wydajnie i dokładnie. Prorok r powiedział: „Allah kocha, gdy ktoś dobrze wykonuje swą pracę, więc niech wykonuje ją dokładnie” (Musnad Abu Ja’lā: 4386;Al-Bajhaqῑ – Szu’ab Al Īmān: 4312).
 • By szanowali swoje obowiązki. Prorok r powiedział: „Są trzy znaki hipokryty: kiedy mówi – kłamie; kiedy obiecuje – łamie obietnicę i zawodzi pokładane w nim zaufanie” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 33).
 1. Moralność w każdych warunkach.

Nie ma żadnych wyjątków jeśli chodzi o moralność w islamie. Muzułmanin musi przestrzegać nakazów islamskiego prawa i zachowywać zasady moralne nawet podczas wojny i w innych trudnych sytuacjach, gdyż cel nie uświęca środków i nie jest usprawiedliwieniem dla błędów.

To z tego powodu islam ustanowił zasady regulujące postępowanie muzułmanów nawet w czasie wojny, aby nie kierowali się własnym instynktem i uczuciem gniewu i nietolerancji ani nie chcieli zaspakajać pragnień wynikających z nienawiści, srogości i egoizmu.

Zasady moralne podczas wojny

 1. Islam nakazuje sprawiedliwość wobec wrogów oraz zabrania znęcania się nad nimi. Allah ﷻ mówi: „I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności” (Al Mā’ida, 5:8). To znaczy: nie pozwólcie, by wasza nienawiść do nich sprawiła, że przekroczycie granice i będziecie niesprawiedliwi. Zachowujcie sprawiedliwość w słowach i czynach.
 2. Zakaz zdrady wobec wroga. Zdrada w islamie jest zabroniona, nawet wobec wroga, zgodnie z przekazem Koranu: „Zaprawdę, Bóg nie kocha zdrajców!” (Al Anfāl, 8:58).
 3. Zakaz okaleczania zwłok. Zabrania się okaleczania ciał zabitych, gdyż Prorok r powiedział: „Nie okaleczajcie” (ṢaḥῑḥMuslim: 1731).
 4. Zakazuje zabijania cywilów nie biorących udziału w walce, niszczenia ziemi i środowiska. Abu Bakr Aṣ Ṣiddῑq t ‒ pierwszy prawowierny kalif i najlepszy z Towarzyszy Proroka ‒ powiedział do dowódcy muzułmańskiej armii, Usāmy ibn Zajda t , gdy wysyłał go do Syrii: „Nie zabijajcie dzieci, starców ani kobiet. Nie niszczcie palm, nie palcie ich i nie ścinajcie żadnych drzew owocowych. Nie zarzynajcie owiec, krów, ani wielbłądów, chyba że do zjedzenia. Możecie spotkać ludzi, którzy poświęcili swe życie służbie klasztornej; pozostawcie ich, niech wypełnią cel, któremu poświęcili swoje życie. (Tārῑch Ibn ‘Asākir, tom 2, str. 50).