Rodzina

Islam przywiązuje wielką wagę do rodziny i zachęca swych wyznawców, by ją zakładali i chronili przed wszystkim, co może ją zniszczyć czy zaszkodzić jej, ponieważ od niej zależy dobro jednostek i społeczeństwa ogółem.

Pozycja rodziny w islamie

Troska islamu o rodzinę przejawia się następująco:

 1. Kładzie on duży nacisk na zawieranie małżeństw i zakładanie rodziny. Postrzega to jako jeden z najbardziej chwalebnych czynów oraz praktykę wysłanników Allaha, zgodnie ze słowami Proroka r : „Poszczę i przerywam post, modlę się i sypiam, i żenię się z kobietami. Ktokolwiek nie podąża za moją praktyką, ten nie jest ode mnie” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 4776; ṢaḥῑḥMuslim: 1401).
 • Wsród najwspanialszych z niezliczonych Boskich błogosławieństw Koran wymienia miłość i czułość, którą Allah ﷻ ustanowił pomiędzy małżonkami: „I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie” (Ar Rūm, 30:21).
 • Islam nakazuje ułatwiać zawarcie małżeństwa i pomagać tym, którzy chcą się ożenić, by strzec swej czystości. Prorok r powiedział: „Allah z pewnością pomoże trzem [rodzajom ludzi]”. Wśród nich wymienił tego, „kto chce się ożenić, aby strzec swej czystości” (Sunan At Tirmidῑ: 1655).
 • Nakazuje też młodym ludziom, mającym silny popęd seksualny, by zawierali małżeństwa, co pomoże im odnaleźć spokój oraz umożliwi zaspokajanie swych żądz i pragnień w sposób dozwolony.
 1. Zapewnia pełny szacunek każdemu członkowi rodziny, zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie.

Islam obciążył rodziców wielką odpowiedzialnością za wychowanie dzieci. ‘Abdullah ibn ‘Umar t przekazał, że słyszał, jak Wysłannik Allaha r mówił: „Każdy z was jest pasterzem (opiekunem) i jest odpowiedzialny za swoje stado (swoich podopiecznych). Władca jest pasterzem i jest odpowiedzialny za swoich poddanych; mąż jest pasterzem swojej rodziny i jest za nią odpowiedzialny; kobieta jest pasterzem domu męża i jest za niego odpowiedzialna; i niewolnik jest pasterzem majątku swego pana i jest za niego odpowiedzialny” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 2416;ṢaḥῑḥMuslim: 1829).

 1. Pragnie zaszczepić w dzieciach uznanie i szacunek dla rodziców. Nakazuje im dbać o nich i być im posłusznymi aż do ich śmierci.

Islam stara się zaszczepić w dzieciach uznanie i szacunek dla rodziców. .

Nie ważne ile lat mają dzieci, są one zobowiązane słuchać swych rodziców i być wobec nich uprzejmymi. Koran postrzega posłuszeństwo wobec rodziców jako chwalebny akt czci. Nie wolno okazywać im braku szacunku słowem ani czynem, nawet gdyby miałoby to być zaledwie jedno słowo czy dźwięk wyrażający poirytowanie. Allah ﷻ rzekł: „I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im ‘Fu’ i nie odpychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku” (Al Isrā’, 17:23).

 1. Nakazuje rodzicom, by szanowali prawa swych synów i córek i by wydawali na nich po równo oraz traktowali ich sprawiedliwie.
 2. Każe swym wyznawcom podtrzymywać więzi rodzinne, czyli mają pozostawać oni w kontakcie z krewnymi obojga rodziców i okazywać im uprzejmość.

Do krewnych należą bracia i siostry, ciotki i wujowie od strony ojca i matki oraz ich dzieci. Islam postrzega podtrzymywanie więzi rodzinnych jako jeden z najbardziej chwalebnych aktów czci i ostrzega przed zrywaniem ich, gdyż jest to ciężki grzech. Prorok r powiedział: „Nie wejdzie do Raju ten, kto zrywa więzi rodzinne” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 5638; ṢaḥῑḥMuslim: 2556).

Pozycja kobiety w islamie

Islam uhonorował kobiety i oswobodził je od całkowitego podporządkowania mężczyznom. Uwolnił je także od bycia traktowanymi jak tani towar nie zasługujący na szacunek. Oto przykłady form szacunku, jakie islam okazuje kobiecie:

 • Islam nadał kobietom prawo do dziedziczenia, przydzielając im sprawiedliwą część spadku. W niektórych przypadkach udział kobiety jest równy udziałowi mężczyzny, w innych jest różny, w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz kosztów utrzymania, jakie spadkobiercy muszą ponosić.
 • Islam zrównał kobiety i mężczyzn w wielu dziedzinach, między innymi w zakresie transakcji finansowych. Prorok r powiedział: „Kobiety są bliźniaczymi połówkami mężczyzn” (Sunan Abu Dāłūd: 236).
 • Zagwarantował kobiecie prawo wyboru męża i nałożył na nią ogromną odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Prorok r powiedział: „Kobieta jest opiekunką domu męża i jest za niego odpowiedzialna” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ:853; ṢaḥῑḥMuslim: 1829).
 • Islam nadał kobiecie prawo do zachowywania swego nazwiska panieńskiego po ślubie. Dzięki temu nadal powiązana jest ze swoim ojcem i rodziną.
 • Islam czyni obowiązkiem mężczyzny utrzymywanie kobiet będących pod jego opieką, takich jak jego żona matka i córki, nie traktując tego jak wyświadczanie im łaski.
 • Islam kładzie nacisk na opiekę nad kobietami słabymi, które nikogo nie mają, nawet jeśli kobiety te nie są naszymi krewnymi. Postrzegane jest to jako jednen z najlepszych uczynków. Prorok r powiedział: „Ten, kto opiekuje się wdową lub biedakiem jest jak żołnierz walczący w sprawie Allaha, albo jak ktoś, kto modli się całą noc bez rozleniwienia i pości ciągle, nigdy nie przerywając postu” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 5661; ṢaḥῑḥMuslim: 2982).

Kobiety, o które islam nakazuje szczególnie dbać

Matka: Abu Hurajra t przekazał, że raz pewien człowiek zapytał Proroka r : „Kto najbardziej zasługuje na moją troskę?”, a on odpowiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna spytał: „A kto potem?” Prorok r odpowiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna pytał dalej: „A kto potem?” Prorok r znów powiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna zapytał raz jeszcze: „A kto potem?”, na co Prorok r odpowiedział: „Potem twój ojciec” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 5626;ṢaḥῑḥMuslim: 2548).

Córka: ‘Uqba ibn ‘Āmir t przekazał, że słyszał, jak Wysłannik Allaha r mówił: „Ktokolwiek ma trzy córki i będzie cierpliwy w stosunku do nich, będzie je karmić i odziewać ze swych pieniędzy, dla tego będą one jego tarczą, osłaniającą go od Ognia Piekielnego w Dniu Zmartwychwstania” (Sunan Ibn Mādża: 3669).

Żona: ‘Ā’isza ~ przekazała, że Wysłannik Allaha r powiedział: „Najlepszymi z was są ci, którzy są najlepsi dla swych żon. A ja jestem najlepszy spośród was dla mych żon” (Sunan At Tirmidῑ: 3895).

W islamie związek pomiędzy kobietą a mężczyzną to związek komplementarny, każde z nich wypełnia braki drugiego w budowaniu społeczeństwa muzułmańskiego.

Nie ma miejsca na walkę płci

Walka płci kończy się dominacją mężczyzn nad kobietami, jak w niektórych społeczeństwach ignorantów, lub buntem kobiet i zatraceniem ich naturalnych cech, co widać w niektórych społeczeństwach odrzucających Boskie prawo. Nie stałoby się tak, gdyby ludzie nie oddalili się od mądrego prawa Boskiego. Koran głosi: „Nie pragnijcie tego, czym wyróżnił Bóg jednych z was, dając im wyższość nad drugimi. Mężczyznom przypadnie udział w tym, co sobie zarobili, i kobietom przypadnie udział w tym, co sobie zarobiły. Proście Boga o Jego łaskę!” (An Nisā’, 4:32). Islam szanuje zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Każde z nich posiada swoje własne cechy i rolę i każde pracuje na łaskę Allaha i Jego zadowolenie. Prawo Boskie nie wyróżnia żadnej z płci ponad drugą, lecz dąży do zapewnienia dobra człowiekowi i całemu społeczeństwu.

Nie ma w islamie czegoś takiego jak walka płci; nie ma pomiędzy nimi rywalizacji w zdobywaniu dóbr ziemskich. Nie ma nastawienia przeciwko kobiecie lub przeciwko mężczyźnie ani upokarzania lub krytykowania któregoś z nich czy doszukiwania się ich wad. Jest to absurdalne i wynika z błędnego zrozumienia stanowiska islamu na temat roli każdej z płci. Każdy powinien prosić Allaha o Jego łaskę.

Kategorie kobiet w stosunku do mężczyzny Kobieta w stosunku do mężczyzny przynależy do jednej z trzech kategorii: